Funderingsschade: herstellen of kiezen voor sloop-nieuwbouw?

Recentelijk heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) een belangrijk adviesrapport uitgebracht over de urgente kwestie van funderingsschade in Nederland, getiteld “Goed Gefundeerd”. Deze kwestie is van cruciaal belang, aangezien veel gebouwen in Nederland zijn gebouwd op instabiele bodems, waardoor naar schatting meer dan vierhonderdduizend panden in ons land op dit moment al matige tot ernstige funderingsschade hebben. Jantine Kriens, commissievoorzitter, sprak in januari op het kantoor van OPENRED al over de problematiek rondom funderingsschade.  

De RLI constateert dat de markt in deze onvoldoende functioneert omdat niemand belang lijkt te hebben bij informatie over de staat van de fundering van een te (ver)kopen huis. De gevolgen van funderingsschade zijn echter verstrekkend. Niet alleen brengt het gevoelens van onveiligheid met zich mee voor de bewoners, maar het leidt ook tot ernstige financiële zorgen.  Als er niets gebeurt, zullen de kosten voor particuliere eigenaren en woningbouwcorporaties volgens het rapport naar verwachting op den duur oplopen tot ruim 50 miljard euro, met toenemende onrust in de samenleving tot gevolg.  

De Rli benadrukt in haar rapport de urgentie van een doeltreffende nationale aanpak. De kern van het advies is regulering van de markt door middel van een informatieplicht, tijdelijke ondersteuning van de eigenaars en preventie. 

1️. Funderingsinformatie transparanter maken: Transparantie van funderingsstatus is cruciaal en moet verplicht worden bij vastgoedtransacties.  

2. Voorkomen van funderingsschade: Overheidsinstanties moeten plannen uitvoeren om funderingsschade te minimaliseren, zoals regulering van waterpeil en tegengaan van bodemdaling.  

3. Ondersteuning voor eigenaren en huurders: Een nationale coördinator funderingsschade en een centraal loket moeten worden ingesteld om getroffenen te helpen en adviseren.  

4.  Financiële steun en leningen: Tijdens een overgangsperiode moet de overheid eigenaren financieel bijstaan bij herstelwerkzaamheden, met subsidies en betere leenopties.  

5. Verbetering van uitvoering: De bouwsector moet worden gesteund om capaciteit te vergroten, standaardisatie en kwaliteitsborging te bevorderen, en te innoveren.  

Er zijn in Nederland dus woningen/ panden die ergens in de komende 10 jaar gegarandeerd voor een forse kostenpost zullen zorgen voor hun eigenaar. Afhankelijk van de staat van die woning/ pand zal dit zorgen voor een dilemma; is de investering het wel waard, of was het pand toch al niet meer zo toekomstbestendig en zou sloop-nieuwbouw op deze plek een betere keuze zijn?  

Daarom wordt dit één van de belangrijke zaken die de komende jaren zal spelen; de afweging tussen een keuze voor sloop-nieuwbouw of herstel. Wij geloven bij OPENRED dat het essentieel is om een goed inzicht te hebben in de kosten en baten van beide opties. En zeker ook de maatschappelijke baten.  

Als bedrijf gespecialiseerd in data-analyse en zijn wij ervan overtuigd dat wij kunnen bijdragen aan dit belangrijke aspect van de discussie. Met onze expertise kunnen wij inzicht verschaffen in de financiële implicaties van herstelwerkzaamheden versus sloop-nieuwbouw. Daarnaast analyseren we ook het effect op de leefbaarheid van projecten. Op deze manier kunnen belanghebbenden weloverwogen beslissingen nemen waarbij niet alleen de fysieke infrastructuur, maar ook de sociale en economische belangen meegewogen kunnen worden.  

Laten we samenwerken om een duurzame en veerkrachtige gebouwde omgeving te creëren voor alle Nederlanders. 

Bericht delen met netwerk